Rynek energetyczny w Polsce

Konieczność wywiązania się Polski ze zobowiązań w stosunku do Unii Europejskiej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii jest jedną z przesłanek do ustalenia stanu obecnego sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Można tego dokonać analizując dane statystyczne dotyczące tego obszaru dla Polski i UE. Niewątpliwe analizę należy rozpocząć od przedstawienia kształtowania się wskaźnika dotyczącego pozyskania energii pierwotnej. Równolegle mamy do czynienia ze spadkiem pozyskania energii pierwotnej ogółem. Efektem tego jest zwiększanie udziału energii odnawialnej w energii pierwotnej ogółem − w latach 2004-2009 w Polsce z 5,5 do 9,0%, a w UE-27 z 12,0 do 18,3%.

W przedstawianym okresie pozyskanie energii pierwotnej z OZE wzrosło w Polsce o 40,4%, w UE-27 o 33,6%. Dynamika wzrostu energii odnawialnej w energii pierwotnej ogółem w Polsce jest większa od średniej dla krajów UE-27. Świadczy to o zmierzaniu w kierunku zrównoważonego rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej. W badanym okresie pozyskanie energii pierwotnej z OZE wzrosło w Polsce o 40,4%, w UE-27 o 33,6%. Dynamika wzrostu energii odnawialnej w energii pierwotnej ogółem w Polsce jest większa od średniej dla krajów UE-27. Świadczy to o zmierzaniu w kierunku zrównoważonego rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej.

Polityka klimatyczna w Unii Europejskiej oraz przepisy środowiskowe nie pozostawiają nadziei na szeroki rozwój polskiej energetyki węglowej. Wynika to z zobowiązania Polski przyjętego w 2007 roku w ramach pakietu działań 3 x 20%, tj. 20% ograniczenia emisji CO2, 20% zmniejszenia energochłonności swoich gospodarek i osiągnięcie 20% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym krajów Unii. Problemem polskiej energetyki jest jej oparcie na węglu, przez co występuje duża emisja CO2. Dlatego dążąc w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, Polska, jako kraj oparty na węglu, musi szukać sposobu na ograniczenie emisji CO2, aby wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Polska uzyskała zgodę Brukseli, by udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju sięgał nie 20%, jak podaje ogólna dyrektywa, ale 15%, m.in. z uwagi na obecną strukturę podaży energii opartej na węglu.

Zgodnie z danymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych z powodu wieku i standardów emisyjnych w Polsce planowane jest odstawienie elektrowni o mocy ok. 4500 MW do 2015 roku, zaś do 2028 roku elektrowni o mocy ponad 8000 MW1. Wynika z tego, że bilans mocy zostanie w pewnym momencie naruszony. W kolejnych latach może powstać obciążenie związane z wymogami środowiskowymi. Wówczas najbardziej zaawansowane technologie staną się wymaganą normą. Energetyka w Polsce oparta jest nadal w 85% na węglu, a dodatkowo 60% spalarni jest wiekowa, ponieważ ma ponad 30 lat. Na skutek unijnej polityki klimatycznej znaczenie węgla będzie musiało się zmniejszyć.

W związku z czym potrzebna jest dla Polski długoterminowa strategia rozwoju zrównoważonego miksu paliwowego w energetyce. Jednak Aby wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych do 2020 roku na poziomie 15%, Polska powinna przejść na inne paliwa, ale ze względu na ograniczenia możliwości wykorzystania przyrodniczych źródeł energii należy również wykorzystywać produkcję energii z atomu i gazu. Drugą rzeczą jest liberalizowanie rynku energii w Europie. Idea liberalizacji wprowadzana jest od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.